Fox's Tavern 1523 E. 18th Street; Kansas City, Missouri Dr. Milton C. Lewis Collection